I was blind for my own limiting beliefs

This is story time for my own realisations.

We need to go little bit back in time.. like 4-5 years ago.

When I didn’t believe myself and my skills, talents or ways of doing things.

I tried so hard to hide and not been seen, heard and noticed.

What was I afraid?

I was afraid of success.

My own success.

I wanted, that everything would be okay and better than it really was.

I didn’t saw or understood my own limiting beliefs.

Those limiting beliefs were just blocking my own learning and path for creating the life that I wanted to live.

I think, I am still on that path.

But where I would be now, if I wouldn’t have had the courage to try new things or dream about something else?

Well, I wouldn’t be here now. That’s for sure.

I wouldn’t have tried to learn writing, creating and photographing.

I wouldn’t have got these ideas and visions for my future or life.

I would have stayed working just that job, where I was 3-4 years ago.

What were those realisations?

I realised, that I have skills and abilities to learn and develop more of my expertise.

I understand now, that I am more stronger than I ever thought to be.

I realised, that every wrong road and path was only taking me somewhere where I really wanted to go next. Those wrong turns were just directing me to the right path.

I didn’t really respect myself enough before.

I am beyond grateful for learning, new experiencies and self-growth journey.

I want to be inspiring and continue learning, sharing and writing inspiring content.

I wanna still explore, photograph and travel slowly to see new places some point in my life.

Now I wanna ask from you..

Where do you see yourself end of this year 2023?

What are your visions and personal goals for next 3 months?

What are your next focus areas in your life? What you wanna improve, do less and learn in life?

What is one thing that you can do already today?

You can write these questions and answer them with time.

If you wanna go deeper, ask yourself 3-5 times why – question. You can get deeper answers for your questions. I can recommend this to try out. It can be guite broadening. 🙂

Peace and love,
Tiia

Winter sunset

Olin sokea omille rajoittaville uskomuksilleni

Nyt on tarinan aika oivalluksistani.

Meidän tarvitsee mennä hieman ajassa taaksepäin.. noin 4-5 vuotta sitten.

Kun en uskonut itseeni ja omiin taitoihini, kykyihini tai tapoihini tehdä asioita.

Yritin niin kovasti piiloutua, enkä tullut nähdyksi, kuulluksi ja huomatuksi.

Mitä pelkäsin?

Pelkäsin menestystä.

Omaa menestystäni.

Halusin, että kaikki olisi kunnossa ja paremmin kuin todella oli.

En nähnyt tai ymmärtänyt omia rajoittavia uskomuksiani.

Nuo rajoittavat uskomukset olivat vain blokkaamassa omaa oppimistani ja polkuani sellaisen elämän luomiseksi, jota halusin todella elää.

Luulen, että olen edelleen sillä tiellä.

Mutta missä olisin nyt, jos minulla ei olisi ollut rohkeutta kokeilla uusia asioita tai unelmoida jostain muusta?

No, en olisi täällä nyt. Se on varmaa.

En olisi yrittänyt oppia kirjoittamista, luomista ja valokuvaamista.

En olisi saanut näitä ideoita ja visioita tulevaisuudestani tai elämästäni.

Olisin jäänyt juuri siihen työhön, jossa olin 3-4 vuotta sitten.

Mitä nämä oivallukset olivat?

Tajusin, että minulla on taitoja ja kykyjä oppia sekä kehittää osaamistani.

Ymmärrän nyt, että olen vahvempi kuin koskaan luulin olevani.

Tajusin, että jokainen väärä tie ja polku vei minut vain jonnekin, minne todella halusin mennä seuraavaksi. Nuo väärät käännökset vain ohjasivat minut oikealle tielle.

En todella kunnioittanut itseäni tarpeeksi ennen.

Olen äärettömän kiitollinen oppimisesta, uusista kokemuksista ja itseni kehittämisestä.

Haluan olla inspiroiva ja jatkaa oppimista, jakamista ja inspiroivan sisällön kirjoittamista.

Haluan edelleen tutkia, valokuvata ja matkustaa hitaasti nähdäkseni uusia paikkoja jossain vaiheessa elämääni.

Nyt haluan kysyä sinulta..

Missä näet itsesi tämän vuoden 2023 lopussa?

Mitkä ovat visiosi ja henkilökohtaiset tavoitteesi seuraaville 3 kuukaudelle?

Mitkä ovat seuraavat painopistealueesi elämässäsi? Mitä haluat parantaa, tehdä vähemmän ja oppia elämässäsi?

Mikä on yksi asia, jonka voit tehdä jo tänään?

Voit kirjoittaa nämä kysymykset ylös ja vastata niihin rauhassa.

Jos haluat mennä pintaa syvemmälle, kysy itseltäsi 3-5 kertaa miksi -kysymys. Voit saada syvällisempiä vastauksia näihin kysymyksiin. Voin lämpimästi suositella kokeilemaan. Se on varsin avartavaa. 🙂

Rauhaa ja rakkautta,
Tiia

Auringonlasku merenrannalla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s